خاتمی تو به ما پشت کردی!


خاتمی تو به ما پشت کردی!
تو به میلیون ها جوان ایرانی  که برای حضورت گریستن و از آمدنت سرمست شدند پشت کردی
 تنها ۱چیز میگویم:
آقای خاتمی این وظیفه ی اخلاقی چیست که به به کناره گیری شما حکم میکند اما در قبال میلیونها جوان حامی ات هیچ احساسی ندارد
اگر اخلاق حکم میکند که رفیق نیمه راه باشی غمی نیست . ما هم سعی میکنیم که دیگر مزاحمت نشویم تا شما همچنان با روحیه جوانمردی ات به نفع همه کنار بکشی از زیر با مسوولیت شانه خالی کنی
ممنونم آقای خاتمی اما ...
...تو به ما پشت کردی!