آزادی معبود من است

                         آزادی معبود من است ، به خاطر آزادی؛
هر خطری ، بی خطر است
                       هر دردی ، بی درد است
هر زندانی ، رهایی است
                      هر مرگی ، حیات است

(دکتر علی شریعتی - دفتر های سبز )