نگاه اول و آخرطبق معمول، قطار مترو را غنیمت شمردم و از آن بعنوان محلی برای خواندن کتابهای روی دست باد کرده استفاده کردم.
جا برای نشستن پیدا کرده بودم و توانستم با خیال آسوده جلوس فرمایم و کتاب «عشق در نگاه اول» را به ربعی از نیمه برسانم.
گرم خواندن بودم که که قطار ایستاد؛ در‌ها باز شدند بوی ادکلنی سرگیج کننده فضای اطراف را پر کرد. آمد درست روبروی من ایستاد و از‌‌ همان لحظه سنگینی‌اش را حس کردم.

نگاهش را با نگاهی پاسخ دادم ولی نگاهش معنای نگاهم را درک نکرد. لبخند زدم! لبخندم را با لبخند و یک چشمک اضافه بر سازمان جواب داد. تصمیم خود را گرفته بودم و نمی‌خواستم یک راست سر اصل مطلب بروم و از سوی دیگر فکر نمی‌کردم برای او مطرح کردن این موضوع به طور مستقیم و آن هم در متروی به این شلوغی خوشایند باشد و چه بسا ناراحت هم بشود.

ولی من دیگر تحمل بیش از این را نداشتم. این بار سعی کردم بر نگاهم، عمقی بیافزایم؛ پس عاجزانه بر دو چشم شهلایش که از سنگینی مژه مصنوعی و دیگر مکملات آرایشی به زور باز نگه داشته شده بود ذل زدم. هرچند دست خودم نبود اما اشک در چشمانم حلقه زده بود. نگاهی به من کرد و دوباره لبخند زد؛ ولی این بار چشمک را با چشم مخالفش امتحان کرد.

سرم را به چپ و راست تکان دادم که یعنی «چرا؟ آخر چرا در میان انبوه مسافران فقط من؟». سرش را به راست چپ تکان داد که یعنی «تقدیر روزگار است و شاید خدا اینطور خواسته.»
با چشمانم به زمین اشاره کردم و او با چشم غره‌ای جوابم داد و دیگر نگاهم نکرد. ولی من که حرف بدی نزده بودم.
تحملم تمام شد. آبرو را شرم را حیا را کنار گذاشتم. سنگینی این اتفاق از گنجایش من به شدت خارج است. در حالی که نفسم در وانفسای بند آمدن بود نفسی عمیق از سر درد کشیدم و آمادهٔ گفتن شدم...

ولی اتفاقی افتاد که دیگر نیازی به گفتن من نبود. قطار توقف کرد و او از قطار پیاده شد.

آری دیگر فشار پایش را روی پایم حس نمی‌کنم. ولی گمان کنم باید بابت فشاری که در این دو ایستگاه به پایم وارد شد حتما به یک فیزیوتراپ مراجعه کنم.