لیس علی المجنـون حــرج *
گفتند : بر مجنون و دیوانه قلم نیست ! 


گفتم : قلم را یا مجنون می چرخاند یا بر مجنون می چرخانند ! بی شک جز این اگر باشد هفت تیرکشی غورباقه در آن مدینه ی فاضله ی شما هم جز در راستای تحقق آرمان های پیر نخواهد بود . . . 
* : بر دیوانه قلم نیست .