زیـــــــرنویـــــــس


برای هر روزمان ؛ از تنها و تنها یک روزتان درس بگیریم کافی ست

-------------------------------------------------------------------------------

کمی که بیشتر نگاه می کنم ؛ می بینم شاید یک لنگه اش همان کفش هایی باشد که کودکی ام رهایشان کردم


-------------------------------------------------------------------------------

 بنوش که آب شیر ذلالی اش را از ما دریغ کرد و تنها درندگی اش را به ما آموخت 

------------------------------------------------------------------------------- 

باری که بر دوش ماست هر روز از سنگینی اش کمر خم می کنیم و می نالیم و تو ای پسرک ! از سر بی دردی هر روز بارهایت به مقصد می رسانی و بر میگردی به مقصد می رسانی و بر می گردی به مقصد می رسانی و ...  

------------------------------------------------------------------------------- 

تنها وتنها فرق من و تو در این است که من "خاطرات کودکی" ام در گوشه ای کنار آت و آشغالها خاک می خورد و تو "کودکی ات! "

-------------------------------------------------------------------------------  

از ظاهر بینی من همین بس که تنها به برچسب پارک ممنوع رویش دقت می کنم و تو باطنش را برای ادامه وجودت زیر و رو میکنی 

 
-------------------------------------------------------------------------------

  و لبخند امیدوارانه ی تو تنها سرمشق زندگی ام خواهد بود . . .
-------------------------------------------------------------------------------