دیالوگ های ماندگار : سیزده 59ما اینجا ضیافت داریم !
هممون مهمون آ سید جلالیم . . . این بالا ؛ قهوه خونه جعفر .

*سیزده 59


.