دیالوگ های ماندگار : وقتی همه خوابیم- نجات شکوندی مرخص! اسبابا جمع ! چیزی جا گذاشتی به مسئولیت خودت! شنیدی نجات شکوندی ؟ تکرار کن!
- مسئولیت خودم
- که چی؟
- چیزی جا نزارم
- چیزی جا نمیزاری ! پس خریت ! من جای تو بودم چیزی از اینجا با خودم نمی بردم !
نجات شکوندی ! یه عکس بود زده بودی سینه دیوار
- زنم
- بزار باشه
 
.