بوي كباب

اينجا بابل

بوي كباب مي آيد

خر داغ نميكنند

به راستي كباب مي دادند

هنوز هم مثل شوخي هاي لوس تلوبزیوني راي جمع ميكنند

اينجا بابل

بيش از صدها نفر زير بنر منقش به عكس كانديدا جمع شده اند

بي شك بوي كباب ناي شنيدن سخنراني را به صورت ايستاده به آنان بخشيده

ومن ياد جوانان تهراني ميافتم كه صداي آهنگ شش و هشت آنهارا جلوي ستادهايمان جمع ميكرد
خودمان را گول نزنيم . . . 

از ماست كه بر ماست . . .