مصائب مترو


خانومی که تو شلوغی مترو جا نبود رو زمین نشستی!
 فدای سرت جامونو تنگ کردی. منم جا نباشه ولی خلوت باشه میشینم رو زمین .
مادری ؛ بهشت زیر پاته .
اما وقتی کفشتو در میاری با این بوی جوراب ، حراست بهشت بهت گیر میده اونوقت خدا شرمنده ت میشه ها