تاکسیمتر 1 + فایل صوتیتاکسیمتر قسمتی از مکالمات روزمره ی درون تاکسی هاست. که گاهی پر از درد است و گاهی تحلیل های توخالی و شایعات جذاب، که هر روز میان راننده و مسافرانش رد و بدل می شود
تمامی این سخن ها بدون راوی و هدایت کننده صورت گرفته و مستند وار و در قسمت های مختلف منتشر میشود

- این قسمت - خیابان دماوند - نیمه ی شعبان